Nasza oferta

W zakresie obsługi księgowej i podatkowej prowadzimy:

  • księgi handlowe,
  • podatkowe księgi przychodów i rozchodów,
  • ewidencję przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego,
  • rejestry sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług,
  • rozliczanie VAT w rolnictwie,
  • ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia.

Ponadto:

  • sporządzamy sprawozdania finansowe,
  • sporządzamy miesięczne i roczne deklaracje podatkowe,
  • reprezentujemy klientów w Urzędach Skarbowych, ZUS i innych organach,
  • pomagamy w założeniu działalności gospodarczej.

W zakresie obsługi kadrowo-płacowej:

  • przygotowujemy listy płac z uwzględnieniem zwolnień lekarskich, urlopów, dodatków i potrąceń,
  • prowadzimy dokumentację kadrową,
  • przygotowujemy umowy o pracę, wypowiedzenia, rozwiązania stosunku pracy oraz świadectwa pracy,
  • obsługujemy umowy cywilno-prawne,
  • sporządzamy i wysyłamy deklaracje ZUS,
  • dla pracowników i osób zatrudnionych na podstawie innych umów przygotowujemy roczne informacje o naliczonych składkach ZUS oraz roczne deklaracje podatkowe.
Cennik
 
Kontakt